Obchodní podmínky

GOLD SPORT s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu, je zodpovědná za správnost všeobecných informací o turistickém středisku Harrachov, které jsou umístěné na tomto webu.

Odpovědnost za provádění rezervací ubytovacích a jiných služeb i za jejich popisy a další související informace je upravena obchodními podmínkami jednotlivých rezervačních portálů, na které je odkazováno z tohoto webu.

Společnost GOLD SPORT s.r.o. je dále provozovatelem internetového obchodu Levnelyze.cz a lyžařské školy a půjčovny Classic.

Prodej produktů a služeb internetového obchodu Levnelyze.cz se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.levnelyze.cz (dále jen „internetový obchod"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem GOLD SPORT, s r.o. (dále jen „Dodavatel") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím a přístupná v Zákaznické sekci internetového obchodu www.levnelyze.cz, po přihlášení k osobnímu účtu zákazníka.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.levnelyze.cz stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.levnelyze.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení 5.8.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 5.8.

2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.
Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.levnelyze.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

Způsoby plateb:
• platba v hotovosti při převzetí zboží
• platba kartou při převzetí zboží na prodejně
• platba dobírkou
• platba kartou online
• platba bankovním převodem
• on-line spotřebitelský úvěr Cetelem

3.3. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, dle dostupnosti jednotlivých položek. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), který slouží zároveň jako záruční list. Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v objednávce, doporučujeme Vám proto email uvádět.

4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách www.levnelyze.cz v sekci „Vše o nákupu doprava a platba".

4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

4.5. Společnost GOLD SPORT, s r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Storno objednávky ze strany kupujícího. V případě, že kupující chce zrušit objednávku zboží, které bylo pro něj speciálně objednáno (na základě uzavřené kupní smlouvy) je stanoven storno poplatek ve výši 30 % z kupní ceny objednaného zboží.

5.2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele: GOLD SPORT, s.r.o., Nový Svět 350, 512 46 Harrachov, na adresu elektronické pošty obchod@levnelyze.cz nebo nebo prostřednictvím online formuláře v sekci „Vše o nákupu - Reklamace, vrácení a výměna zboží".

5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

V případě, že kupující vrací zboží, k jehož nákupu využil slevového kódu/kupónu (uvedeno na faktuře), bude vratná částka za zboží ponížena o hodnotu příslušného slevového kódu/kupónu.

Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ze strany spotřebitele k odstoupení od kupní smlouvy nebo vrácení části zboží, díky kterému dojde ke snížení celkové ceny objednávky pod hranici, která spotřebitele opravňuje k získání bonusů a dárků, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

5.8. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží je již vyprodané nebo se nevyrábí nebo nedodává a dodavatel tak ztratil schopnost plnit. Dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), psaní, popisu zboží nebo obrázku atp. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

6. Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jejím převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jejím převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.2. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

6.3. Odpovědnost za vady a záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 6.1, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

6.4. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 6.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci kontraktačního jednání

6.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

6.6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.7. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.6 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

6.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případě, že vada byla způsobena nedostatečnou nebo chybnou provozní údržbou věci z jeho strany.

6.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese provozovny
GOLD SPORT, s.r.o., Nový Svět 350, 512 46 Harrachov, nebo na adresu elektronické pošty obchod@levnelyze.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.10. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

6.11. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na internetový obchod Levnelyze.cz společnosti GOLD SPORT s.r.o., která je pro účely tohoto prohlášení současně správcem osobních údajů (dále jen „správce“) subjektu osobních údajů.

7.2 Subjektem osobních údajů je uživatel internetového obchodu Levnelyze.cz, který vyplnil a odeslal objednávku v tomto internetovém obchodě nebo uzavřel kupní smlouvu se správcem.

7.3 Při uchovávání osobních údajů dodržuje správce Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících norem, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation – GDPR).

7.4 Správce shromažďuje některé níže specifikované osobní údaje, které jsou nezbytné především pro realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese Levnelyze.cz nebo pro rozvoj nabízených služeb a zdokonalení ovladatelnosti tohoto internetového obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

7.5 Osobní údaje správce zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6 Správce neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, náboženském vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci atp.

7.7 Osobní údaje subjektu jsou správcem zpracovávány jako nezbytné pro realizaci práv a povinností plynoucích správci z objednávek a kupních smluv, přičemž objednavatelem nebo druhou smluvní stranou je subjekt osobních údajů. Toto se děje na základě čl. 6.1.b) a 6.1.c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu údajů, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT, případně speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu Levnelyze.cz.

Subjekt osobních údajů udělením speciálního souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a poučen o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, a to zejména:

 • Právem požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
 • Právem požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • Právem požadovat výmaz svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování,
 • Právem vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 • Právem na přenositelnost svých osobních údajů,
 • Právem udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • Právem podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7.8 Správce je oprávněn pozměnit svoji politiku ochrany osobních údajů tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude subjekt vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetového obchodu Levnelyze.cz.

7.9 Všechny osobní údaje získává správce od subjektů osobních údajů na základě dobrovolnosti, s výjimkou údajů nutných pro doložení daňové a účetní evidence správcem orgánům veřejné moci nebo k plnění závazků.

7.10 O výmaz, změnu nebo opravu osobních údajů, nebo odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může subjekt osobních údajů požádat správce emailem na adrese info@levnelyze.cz.

7.11 Správce shromažďuje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv uzavřených se zákazníkem a subjektem osobních údajů v internetovém obchodě Levnelyze.cz. Jedná se o následující údaje, které jsou nutné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:

 • Jméno a příjmení (u firmy také její název, IČ a DIČ),
 • Adresa bydliště / fakturační adresa,
 • Dodací adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo.

Jiné údaje nebo pro jiný účel, než je zákonný, správce neshromažďuje. V případech, kdy by takové údaje správce shromažďoval, se tak děje na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu osobních údajů (např. speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu Levnelyze.cz.).

7.12 Správce se zavazuje, že nebude svěřená osobní data popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě (s výjimkou smluvních zpracovatelů správce) ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem Levnelyze.cz bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání subjektu osobních údajů a bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze, avšak vyjma těch, která souvisí s povinností identifikace zákazníka s ohledem na daňovou legislativu a těch, která se nacházejí v době výmazu v zajištěných zálohových databázích správce.

7.13 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků

8.1. Jsou upravena v sekci „Dárky pro Vás"

9. Cookies

9.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv upravit nebo odvolat v Nastavení cookies. Více informací ke cookies nalezente v Prohlášení o použití cookies.

10. Závěrečné ustanovení

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3. Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.levnelyze.cz provozovaným společností GOLD SPORT s.r.o. od 1.1. 2015.

Classic ski school Harrachov

Prodej služeb lyžařské školy a půjčovny Classic se řídí těmito obchodními podmínkami:

společnosti GOLD SPORT s.r.o. se sídlem Nový Svět 535, 512 46 Harrachov, identifikační číslo: 015 96 497, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 32112.


I. Smluvní vztah

Lyžařská škola Classic ski school Harrachov zastoupená Vítězslavem Polednem (dále jen LŠ) zajišťuje jednotlivcům účast na pořádaných kurzech lyžování a snowboardingu a zapůjčení lyžařské či snowboardové výzbroje na základě podepsné přihlášky či podepsaného výpůjčního lístku zákazníkem. U nezletilých osob musí přihlášku nebo výpůjční lístek podepsat jejich zákonný zástupce. Zákazník souhlasí se všemi udaji uvedenými na přihlášce, výpůjčním lístku a bere na vědomí všeobecné obchodní podmínky LŠ.

Dále se tyto vztahy řídí ustanovením Občanského zákoníku, eventuelně Obchodního zákoníku a těmito všeobecnými podmínkami.


II. Cena a platební podmínky

Ceny za služby LŠ jsou sjednány dohodou mezi LŠ a zákazníkem, řídí se platným ceníkem, který vydává LŠ vždy v měsíci dubnu před zahájením příslušné sezóny a který je pro zakazníka volně k nahlednutí ve všech provozovnách LŠ. Zákázník službu hradí vždy před zahájením kurzu či zapůjčením výzbroje v kterékoliv z provozoven v hotovosti nebo kreditní kartou. Při platbě prostřednictvím kooperujících cestovních kanceláří se zakazník musí prokázat poukazem o zaplacení vydaným příslušnou cestovní kanceláří.


III. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:

 • reklamovat případné vady poskytnutých služeb či vady na zapůjčené výzbroji pouze v té provozovně kde obdržel a zaplatil zboží nebo službu.

Zákazník má povinnost:

 • Zapůjčený materiál vrátit v dohodnutém termínu.V případě nedodržení termínu vrácení zaplatí zákazník cenu za vypůjčenou výzbroj za každý započatý den prodlení dle ceníku půjčovny.
 • V případě ztráty či nevrácení zapůjčeného materiálu zaplatit způsobenou škodu v plné výši dle ceníku půjčovny.
 • Dostavit se 5 minut před zahájením kurzu na předem určené místo srazu.
 • Řídit se písemnými pokyny LŠ a ústními pokyny vedoucího kurzu a cvičitele a dodržovat stanovený program kurzu.

Pokud by svým jednáním nebo chováním ohrožoval nebo narušil průběh a program kurzu, může být vyloučen z kurzu, přičemž ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je povinen tento zákazník uhradit veškeré náklady, vzniklé z důsledků s jeho vyloučením z kurzu.


IV. Stornovací podmínky

Při neúčasti zákazníka v kurzu nebo při předčasném vrácení výzbroje se zaplacená cena vrací pouze v případě onemocnění zákazníka, které je nutno prokázat potvrzením od lékaře.

Vyplacení ceny je podmíněno předložením dokladu o zaplacení LŠ s potvrzením od lékaře a bude se vyplácet vždy na místě uhrazení, případně jiným dohodnutým způsobem. Vrácena bude poměrná část ceny, tj. celková uhrazená cena dělená celkovým počtem dní kurzu a tento poměr se vynásobí počtem dní neúčasti zákazníka.


V. Změny

V případě nedostatečných sněhových podmínek si LŠ vyhrazuje právo na zrušení kurzu s následným vrácením plně zaplacené ceny příslušného zrušeného kurzu.


VI. Pojištění

V ceně kurzu a ostatních služeb LŠ není zahrnuto úrazové pojištění zákazníka. LŠ však doporučuje zákazníkům mít uzavřenou smlouvu o úrazovém pojištění.

 • LŠ není zodpovědna za úrazy zakazníka na zapůjčené výzbroji od LŠ.
 • LS je pojistěna jen na odpovědnostní plnění.

VII. Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na internetový obchod Classicskischool.cz společnosti GOLD SPORT s.r.o., která je pro účely tohoto prohlášení současně správcem osobních údajů (dále jen „správce“) subjektu osobních údajů.

Subjektem osobních údajů je uživatel internetového obchodu Classicskischool.cz, který vyplnil a odeslal objednávku v tomto internetovém obchodě nebo uzavřel kupní smlouvu se správcem.

Při uchovávání osobních údajů dodržuje správce Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících norem, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation – GDPR).

Správce shromažďuje některé níže specifikované osobní údaje, které jsou nezbytné především pro realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese Classicskischool.cz nebo pro rozvoj nabízených služeb a zdokonalení ovladatelnosti tohoto internetového obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

Osobní údaje správce zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Správce neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, náboženském vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci atp.

Osobní údaje subjektu jsou správcem zpracovávány jako nezbytné pro realizaci práv a povinností plynoucích správci z objednávek a kupních smluv, přičemž objednavatelem nebo druhou smluvní stranou je subjekt osobních údajů. Toto se děje na základě čl. 6.1.b) a 6.1.c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu údajů, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT, případně speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu Classicskischool.cz.

Subjekt osobních údajů udělením speciálního souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a poučen o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, a to zejména:

 • Právem požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
 • Právem požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • Právem požadovat výmaz svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování,
 • Právem vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 • Právem na přenositelnost svých osobních údajů,
 • Právem udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • Právem podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Správce je oprávněn pozměnit svoji politiku ochrany osobních údajů tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude subjekt vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetového obchodu Classicskischool.cz.

  Všechny osobní údaje získává správce od subjektů osobních údajů na základě dobrovolnosti, s výjimkou údajů nutných pro doložení daňové a účetní evidence správcem orgánům veřejné moci nebo k plnění závazků.

  O výmaz, změnu nebo opravu osobních údajů, nebo odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může subjekt osobních údajů požádat správce emailem na adrese info@classicskischool.cz.

  Správce shromažďuje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv uzavřených se zákazníkem a subjektem osobních údajů v internetovém obchodě Classicskischool.cz. Jedná se o následující údaje, které jsou nutné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:

  • Jméno a příjmení (u firmy také její název, IČ a DIČ),
  • Adresa bydliště / fakturační adresa,
  • Dodací adresa,
  • E-mailová adresa,
  • Telefonní číslo.

  Jiné údaje nebo pro jiný účel, než je zákonný, správce neshromažďuje. V případech, kdy by takové údaje správce shromažďoval, se tak děje na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu osobních údajů (např. speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu Classicskischool.cz.).

  Správce se zavazuje, že nebude svěřená osobní data popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě (s výjimkou smluvních zpracovatelů správce) ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem Classicskischool.cz bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání subjektu osobních údajů a bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze, avšak vyjma těch, která souvisí s povinností identifikace zákazníka s ohledem na daňovou legislativu a těch, která se nacházejí v době výmazu v zajištěných zálohových databázích správce.

  VIII. Závěrečná ustanovení

  Tyto podmínky jsou k nahlédnutí ve všech provozovnách LŠ a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a LŠ.

  Svým podpisem na přihlášce či výpůjčním lístku zákazník potvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a v plném rozsahu se zavazuje je přijímat.